Frančiškani
Železniška postaja Radeče

Podjetje Javna razsvetljava poleg različnih dejavnosti povezanih z montažo cestne, ulične in predorske razsvetljave ter semaforizacijo križišč širi dejavnosti na področje železnic. Z vrhunsko usposobljenimi monterskimi ekipami poskrbimo za vsakršno razsvetljavo javnih površin in objektov.

Na železniški postaji Radeče smo izvedli razsvetljavo nadstrešnic obeh peronov. Nevpadljiva in kvalitetna električna inštalacija  iz nerjavne pločevine zagotavlja mehansko odpornost in s tem trajnost opreme. Razsvetljava je izvedena z nadgrajenimi osnovnimi svetilkami. Nadgraditev je bila izvedena z LED moduli z enako distribucijo svetlobe kot osnoven model le z nižjo intenziteto svetlobe. Moduli z načinom montaže posnemajo originalno razsipanje svetlobe ob upoštevanju zakonskih omejitev.  Pri izdelavi svetilk in njihovem nameščanju smo upoštevali Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Svetilke s svojimi karakteristikami zahtevam v celoti ustrezajo. S svojo dolgo življenjsko dobo, minimalno porabo in velikim svetlobnim izkoristkom tudi predstavljajo ekonomsko opravičljivo investicijo pri kateri se vložek povrne v nekaj letih. Na postaji Radeče je bila predvidena tudi postavitev dveh dvostranskih peronskih………… ur paralelno krmiljenimi preko urnega TK voda. Razsvetljava obeh peronov ustreza visokim evropskim standardom na tem področju.