Storitve

IZDELAVA PROJEKTOV

ZAKAJ NAČRTOVATI PROJEKT RAZSVETLJAVE Z NAMI?

Za uspešeno izvedbo projekta razsvetljave je ob dobri ideji in dobri izvedbi potrebno tudi dobro načrtovanje, oziroma projektiranje. Javna razsvetljava d.d. v sklopu svoje ponudbe nudi ta segment.

Naročnik pod eno streho dobi celotno storitev izvedbe in načrtovanja projekta, na drugi strani pa so naši projekti plod tudi izkušenj iz samih projektov iz česar izhaja, da so naši projekti narejeni ne le moderno in učinkovito, temveč tudi preudarno, smiselno ter optimalno izvedljivo glede na obravnavano situacijo.

KATERE STORITVE NUDIMO?

V širokem asortimanu ponudbe naše podjetje ponuja vse tipe tehničnih dokumentacij potrebnih za izvedbo projekta:

 • SVETLOBNE IZRAČUNE IN SIMULACIJE
  S pomočjo najnaprednejših programov v industriji razsvetljave načrtujemo in simuliramo vse objekte, ki si jih naročnik zaželi. Izdelamo ustrezno simulacijo, ustrezno dokumentacijo in nudimo podporo pri izbiri svetilk. Za izračune uporabljamo naslednjo programsko opremo:
  • Dialux
  • Relux
  • Ligting Reality
 • TEHNIČNE RISBE IN ELEKTRIČNE SHEME
  S pomočjo naprednih CAD programov izdelujemo vse vrste tehničnih načrtov in električnih shem po meri naročnika. Absolutna prilagodljivost, izkušnje in znanje pripomorejo, da so projekti izdelani na najvišjem mogočem nivoju.
 • TEHNOLOŠKI ELABORATI
  Tehnološki elaborat je strokovna podlaga k projektni dokumentaciji in jo praviloma določajo področni zakoni in podzakonski akti. So podlaga in priloga projektne dokumentacije izdelane po pravilih stroke. Izdelajo jih strokovne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo področni zakoni.
 • PROJEKTNA NALOGA – PN
  Projektna naloga je pisni dokument, ki podaja naročnikove zahteve za gradbeni projekt. Podrobno definirana obseg projektantskih storitev in obseg projektne dokumentacije. Potrjena projektna naloga je praviloma osnova za pripravo projektantske pogodbe in obračuna postavk opravljenega projektantskega dela.
 • IDEJNE REŠITVE – IDR
  Idejne rešitve so namenjene izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve predvidene gradnje. Uporabljajo se pri izdelavi variant in izbiri optimalne rešitve v zgodnji fazi načrtovanja. So projektna podlaga za izdelavo predinvesticijske študije. Idejne rešitve so neobvezna projektna dokumentacija, ki se izdela v skladu z dogovorom z naročnikom. Idejne rešitve lahko izdela projektant za potrebe predstavitve idej oziroma rešitev.
 • IDEJNA ZASNOVA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV – IZP
  Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta. Podlaga za izdelavo IZP je praviloma IDZ.
 • IDEJNI PROJEKT – IDP
  Idejni projekt se v mednarodni praksi imenuje tudi osnovni projekt. Namenjen je podrobnejši projektni obdelavi izbrane variante ali osnovne rešitve in je projektna podlaga za izdelavo DGD za vse zahtevne ter nekatere manj zahtevne objekte ter podlaga za izdelavo prostorskih načrtov. Je torej projektna osnova za pridobivanje mnenj, predodločbe in gradbenega dovoljenja v postopku pridobivanja GD ter smernic v postopku prostorskega načrtovanja.
 • IDEJNA ZASNOVA – IDZ
  Namen IDZ je seznanitev vseh zakonsko opredeljenih nosilcev urejanja prostora z nameravanim posegom v prostor. IDZ se izdela tudi z namenom, da se na njeni osnovi pridobijo projektni pogoji oziroma soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev (vode, elektrike, kanalizacije). V ta namen so v Vodilni mapi prikazani lokacijski podatki.
 • PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA – DGD
  Je projekt namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja (GD). Zato je po Pravilniku zelo natančno določena predvsem vsebina Vodilne mape, iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki, na osnovi katerih upravni organ izda GD.
 • PROJEKT ZA IZVEDBO – PZI
  PZI naj bi podrobneje obdelal vse, kar je prikazano v PGD. Posamezni načrti PZI morajo prikazovati vse tisto, kar je potrebno, da se objekt zgradi in prične uporabljati (obratovati). posameznih načrtih lahko ponovimo dele PGD (npr. izračune) ali pa le natančno citiramo in podamo rezultate. Tehnični opis vsebuje popis materiala in opreme z navedbo količin.
 • PROJEKT IZVEDBENIH DEL – PID
  Bistveni namen te dokumentacije je, da imamo po končani izgradnji in ob začetku uporabe dokumentacijo, ki odraža dejansko stanje objekta. To dokumentacijo uporabljamo v življenjski dobi objekta za potrebe uporabe, vzdrževanja, rekonstrukcij in po potrebi tudi za rušitev (dela) objekta. PID, ki je izdelan po zaključku gradnje (za inženirske objekte največkrat po poteku preskusnega obratovanja), se (posebej pri inženirskih objektih) v življenjski dobi objekta še dopolnjuje.